ఆదివారం, డిసెంబర్ 27, 2015

తెలతెలవారే చల్లని వేళ ఒక మందారం వికసించినది


తెలతెలవారే
చల్లని వేళ
బిలబిలాక్షుల
గడబిడ వేళ
తలుపులు తెరచి
ఇలు వాకిళుల
లలనలు ముగ్గులు
పరచే  వేళ
ఒక ఊరిలో
ఒక వాడలో
ఒక తోటలో
ఒక మూలన
ఒక కొమ్మపై
ఒక రెమ్మపై
ఒక మందారం
వికసించినది

ఆ పూవుదే
ఆ అందమూ
ఆనందమూ
ఆర్భాటమూ
ఆ తోటలో
ఆ పూవుతో
అ ఆమని
అరుదెంచినది